Teologie Stellenbosch 150+

Sale!

Sale (Save 20%)

R186.58 R150.01

Hierdie feesboek gee ’n pragtige en omvattende uitbeelding van die ontstaansgeskiedenis en ontwikkeling van die Kweekskool. Die gedenkbundel kyk terug op 150 jaar, maar dit fokus op die huidige opleiding van predikante en die uitdagings en hoop wat die toekomstige opleiding inhoud.

Description

SUBTITEL: Die verhaal van teologiese opleiding op Stellenbosch – die mens en die geboue

FORMAAT: Boek

BLADSYE: 211

OPSOMMING: Voorwoord

Op 1 November 2009 is dit presies 150 jaar gelede dat die ou Drosdygebou aan die bopunt van Dorpstraat amptelik in gebruik geneem is as ’n plek van teologiese opleiding vir die Nederduitse Gereformeerde Kerk. In 1963 het dit die volwaardige Fakulteit Teologie van die Universiteit Stellenbosch geword. In 2000 is ’n ooreenkoms tussen die Universiteit en die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA) aangegaan waarvolgens studente van die VGKSA voortaan in dié historiese gebou opgelei sou word. In 2002 het ook die United Presbyterian Church of South Africa (UPCSA) besluit dat hulle studente by sowel die Fakulteit Teologie van die Universiteit van Stellenbosch en van die Universiteit van Pretoria opgelei kan word.

Hierdie gedenkboek wil terugkyk op die afgelope 150 jaar se geskiedenis – vanaf die begin van die Drosdy op die eilandjie in die Eersterivier in 1687 tot by wat dit vandag in 2009 is. Die boek is daarom in tydvakke ingedeel:

1687-1814 Toe die gebou in verskillende gestaltes die Drosdy gehuisves het;

1814-1909 Abraham Faure en sy ideaal om ’n teologiese opleidingsplek vir die NG Kerk te skep tot met die dood van prof NJ Hofmeyr in 1909;

1910-1935 Die jare waartydens die sogenaamde leerstryd plaasgevind het;

1935-1963 Die nadraai van die leerstryd, ’n nuwe bewind en beleid in Suid-Afrika, kritiese stemme teen apartheid, die eerste eeufeesviering van 1959 en die Kweekskool wat in 1963 dieFakulteit Teologie van die Universiteit Stellenbosch word;

1963-1999 Die oorgang van ’n teologiese seminarium na ’n teologiese fakulteit wat diepgaande besinning en ingrypende veranderings teweeg gebring het;

2000-2009 Die Fakulteit Teologie in die eerste dekade van die nuwe millennium met die VGKSA en die UPCSA wat aansluit by die opleiding.

Teologie Stellenbosch 150+

Die slothoofstuk deur die Dekaan gaan oor “Teologie Stellenbosch 150+ – Met God oppad tussen herinnering en hoop?”

Benewens die histories-chronologiese snit deur die ge skiedenis, wy ons ook ’n hoofstuk aan die terrein en geboue aan die bopunt van Dorpstraat waarin die agt gestaltes van die historiese gebou van 1687 tot vandag toe bekyk word, asook ’n beskrywing van die oorsprong en betekenis van die embleem en spreuk van die Kweekskool, ” Sol iustitiae illustra nos”. Die betrokkenheid van die NG Kerk, die VGKSA en die UPCSA word in afsonderlike hoofstukke bekyk. Die agste hoofstuk gaan oor die Kweekskool deur die oë van ander. Die hoofstuk is geskryf na aanleiding van onderhoude wat met ’n verskeidenheid mense uit verskillende dele van die samelewing en Suid-Afrika gevoer is.

Die boek probeer om ’n integrale beskrywing en evaluering van die gang van teologie op Stellenbosch te gee sonder om die verhaal in die blote opteken van datums te laat ver val. Ons het probeer om die verhaal te vertel deur die mense wat daarby betrokke was gedurig in fokus te hou. Die boek wil ’n terugblik wees op en herinnering aan 150 jaar se teologie. Terselfdertyd wil ons met die boek mense vandag uitdaag, inspireer vir die toekoms en vir hulle hoop bied. Die verhaal is geskryf vanuit die perspektief van die erf gename van vroeëre geslagte wat hulle erfdeel as ’n lewende instelling wil eerbiedig, maar terselfdertyd voren toe wil kyk om te antwoord op die vraag hoe ’n produk van die verlede kan voldoen aan die vereistes van vandag en môre. Die geskiedenis is geskryf binne die konteks van kerke, kuratore, kerkvergaderings, die Universiteit van Stellenbosch, ander opleidingsplekke, lid mate en Suid-Afrika.

Die artikels in hierdie gedenkbundel sal meer uitgebreid en met volledige bron verwysings aan gebied word by die konferensie Die Geskiedenis van die Fakulteit en Teologie Stellenbosch 150+ wat vanaf 16-19 Maart 2009 by die Fakulteit gehou word. Die finansiële steun vir die boek deur die betrokke kerke, en die medewerking van talle persone word met groot dank erken. Baie dankie ook aan al die instansies en persone wat saamgewerk het om die boek saam te stel en te publiseer.

’n Groot aantal persone het aan hierdie gedenkboek help skryf. Dit is onvermydelik dat elke skrywer se persoonlike styl en interpretasie van die geskiedenis neer slag vind in sy of haar bydrae. Elke skrywer is uiteindelik self verantwoordelik vir dít wat sy of hy geskryf het. As geheel word die boek aangebied met die onderskrywing van die Dagbestuur van die Projek komitee van 2009 vir Teologie Stellenbosch 150+. Mag hierdie boek elke leser opnuut leer om ons geskiedenis met dankbare ootmoed te waardeer en die toekoms blymoedig en hoopvol tegemoet te gaan.

INHOUD:

Afkortings

Feesprogram

Voorwoord

Hoofstuk 1: 1652-1963
Vroeë voorsiening van geestelike bedienaars en die aanloop tot eie teologiese opleiding – André R Olivier
Die onstaanskenmerke van die Teologiese Seminarium – Pieter Coertzen
Die jare van die leerstryd – André R Olivier
’n Teologies-historiese oorsig – Robert R Vosloo

Hoofstuk 2: 1963-1999
Van Seminarium na Fakulteit Teologie: Besinning en ingrypende veranderings
HJB (Bernard) Combrink, Bethel A Müller, John NH Hartney

Hoofstuk 3: 2000-2009
Die Fakulteit Teologie op ’n wipplank tussen verrassing en ontnugtering, waarheid en pyn
Daniël J Louw, Elna Mouton

Hoofstuk 4
Die terrein en geboue aan die bopunt van Dorpstraat
Pieter Coertzen

Hoofstuk 5
150 jaar se teologie vanuit die perspektief van die NG Kerk
Thys Smith

Hoofstuk 6
Die Verenigende Gereformeerde Kerk en teologiese opleiding
David P Botha, JC (Koos) Oosthuysen, Chris JA Loff

Hoofstuk 7
Theological education and the Uniting Presbyterian Church of Southern Africa
John Gordon, Bradley Croucher

Hoofstuk 8
Die Kweekskool deur die oë van ander
Johann Mouton, Nelius Boshoff

Hoofstuk 9
Teologie Stellenbosch 150+
Met God op pad tussen herinnering en hoop?
Elna Mouton

Bylae

Lys van dosente

Lys van personeel

Lys van alumni

Indeks

SKRYWER

Prof Pieter Coertzen is sedert 1977 aan die Fakulteit Teologie verbonde toe hy as senior lektor in die Departement Ekklesiologie aangestel is. Vanaf 1985 tot 2002 was hy professor in Ekklesiologie en vanaf 1995 tot 1997 was hy die Dekaan van die Fakulteit Teologie. Tans is prof Coertzen ’n buitengewone professor in Departemente Sistematiese Teologie en Ekklesiologie.