Geloof van eeue (Apostolicum)

R40.00

Geloof van eeue is ’n sewe-week-saamreisgids vir persoonlike nadenke en groepsgesprek aan die hand van die Apostoliese Geloofsbelydenis (ook die Apostolicum genoem). Daar is 49 verduidelikende gedeeltes (een vir elke dag) en sewe gesprekshulpe (een vir elke week). In die loop van die sewe weke kan individue en groepe tyd in, met en rondom die Apostoliese Geloofsbelydenis deurbring

Description

SUBTITEL: Om nuut te glo (en leef) op een lyn met die Geloof van eeue

FORMAAT: Boek

AANTAL BLADSYE: 84

OPSOMMING: In die Apostoliese Geloofsbelydenis bely ons heel persóónlik maar ook sáám met ander gelowiges – én gelowiges deur die eeue heen – weer en weer ons vertroue in die lewende, drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees.

Hierdie boek is ingedeel volgens die driedeling van Vader, Seun en Heilige Gees (die kerk en wat daarop volg vorm dan alles deel van die belydenis oor die Heilige Gees). In elk van hierdie drie afdelings is daar verdere onderverdelings. Die verhelderende opmerkings by elke dag fokus op drie vrae:
1. Waar kom hierdie belydenis vandaan?
2. Hoe is hierdie belydenis deur die eeue heen verstaan?
3. Wat is die betekenis van die belydenis vir vandag?
Daar word dus gevra na die oorspronklike
• konteks van die belydenis;
• hoe dit intussen verstaan is, en
• die moontlike betekenis daarvan vir vandag.

INHOUD
Voorwoord

Die Apostoliese Geloofsbelydenis

Inleiding

Hoe om dié boek te gebruik

Vir groepsgebruik

Week 1: Ek glo in God, die Vader, Seun en Heilige Gees
Afdeling 1: Ek glo in God

Week 2: Ek glo in God die Vader, die Almagtige

Week 3: God as Skepper van die hemel en die aarde
Afdeling 2: Ek glo in Jesus Christus

Week 4: Ek glo in Jesus Christus

Week 5: Ek glo in Jesus Christus se lyding
Afdeling 3: Ek glo in die Heilige Gees

Week 6: Die Gees werk deur ons

Week 7: Ek bely een doop

Bylae 1: Die Apostoliese Geloofsbelydenis

Bylae 2: Die apostoliese geloof

Endnotas

Bibliografie

GEBRUIKSMOONTLIKHEDE: Hierdie gespreksgids is opgestel om op verskillende manier en in verskillende omgewings gebruik te word.

VIR PERSOONLIKE NADENKE TYDENS STILTETYD: Daar word telkens ’n Bybelgedeelte of aanhaling gegee wat aansluit by die aspek vandie belydenis waarop gefokus word. Daarna volg ’n paar verhelderende opmerkings en ’n nadink-sin as afsluiting.

VIR DIE KATEGESE EN BYBELSKOOL: Die boek kan ook sinvol gebruik word om sewe weke lank met ’n finalejaar-kategeseklas indringend na die belydenis te kyk.

VIR LEESKRINGE: Gemeenteleiers kan kleiner leeskringe in die gemeente aanmoedig om aan die hand van hierdie handleiding saam oor die geloofsbelydenis te : gesels.

VIR GROEPSGESPREK: Die gespreksgids gebruik die Luistersiklus se bewegings – Lees, Luister en Leef. Dit kan daarom goed in groepverband gebruik word om dieper oor die geloofsbelydenis te praat.

SKRWYER

Die Algemene Sinode van die NG Kerk het in 2007 versoek dat ’n eietydse interpretasie van die Apostoliese Geloofsbelydenis gedoen moet word.  Teen dié agtergrond het Danie Malan (sameroeper), Ben du Toit (skriba), Robert Vosloo en Coenie Burger in 2009 vir die eerste keer in Stellenbosch bymekaargekom om hieraan te werk. Hierdie span is later met kundiges vanuit die NG Kerkfamilie uitgebrei. Die teks van die saamreisgids is deur Siegfried Louw verwerk.