Gerat – om jongmense te begelei

R220,00

GERAT … om jongmense te begelei

Hierdie kursusse fokus op vier temas: verhoudings, vrae, groeipyne en issues. Elk van die vier temas gaan saam met die DVD-snit as agtergrond vir of inleiding tot die betrokke tema. Tydens die kursus kyk die groep na hierdie DVD-snitte en bespreek dan die vrae wat in die handleiding is. Elk van die vier temas word ook aangevul met sewe klanksnitte op ʼn CD.

Een van die pilare waarop goeie en effektiewe kategese rus, is die kategeet of groepleier. Hy of sy is die een wat die Bybel en die geloofslewe vir die jongmense toeganklik moet maak. Dit is dus belangrik dat die kategeet of groepleier die leef- en dinkwêreld van die jongmense sal betree. Hierdie DVD en handleiding sal kategete en groepleiers help om ten opsigte van ’n paar temas gemaklik met die jongmense in hulle groep te kommunikeer.

Vra vir meer inligting

Description

Gerat – om jongmense te begelei

FORMAAT:
DVD: 4 snitte
5 CD: 28 snitte

OPSOMMING:
1. Verhoudings
2. Vrae
3. Groeipyne
4. Issues
Kategese het ontstaan om in ’n spesifieke behoefte in die kerk te voorsien, naamlik om voornemende lidmate of jong lidmate in hulle lewe binne die geloofsgemeenskap te lei.

KENNIS: Kategese was dus van die begin af deel van die proses van geloofsvorming binne die kerk. Lank is daar in die kategese egter net op die leer van die kerk gekonsentreer. Daar is besluit jongmense moet ’n minimum kennis van die inhoud van die kerk se leer hê en dit is dikwels deur kurrikulums aan hulle oorgedra. Die kerk het ook ’n mate van begrip by die jongmense veronderstel, wat met die leer van die kerk moes ooreenstem. Met ander woorde, daar is van die jong lidmate verwag om in te stem met wat die kerk glo. Dit is dus verstaanbaar dat kategese grootliks daarop gefokus het om geloofskennis oor te dra as ’n vereiste vir geloofsgroei en deelname aan die kerk en sy aktiwiteite. Om die kerk se leer aan die jongmense oor te dra, het die kerk kundiges nodig gehad om ’n goeie leerplan op te stel asook ’n proses om vordering te kontroleer.

MEER AS KENNIS NODIG: Die kerk het egter in vandag se wêreld net nog een van baie stemme geword wat op die waarheid aanspraak maak. Daarom spring die kerk nie die vrae van ’n skeptiese en kritiese samelewing vry nie. Die kerk is nie meer deel van ’n wêreld wat sy standpunte onvoorwaardelik aanvaar en ondersteun nie. Dit het net nog ’n stelsel geword, een van baie ander wat oor die lewe nadink. Lidmate het dus nie ʼn behoefte aan nog meer feite en inligting nie. Mense soek eerder ’n reisgenoot, ʼn mentor, ʼn metgesel (“companion”) wat hulle vergesel op die pad van vrae en ontdekkings van nuwe wêrelde en nuwe moontlikhede. Die nuwe wêreld staan skepties teenoor instansies wat daarop aanspraak maak dat hulle die waarheid allesomvattend verstaan. Daarom sal die kerk se geloofwaardigheid nie bepaal word deur die skyn dat hy die regte antwoorde het nie, maar deur sy bereidheid om te reis saam met mense terwyl hulle die waarheid ontdek.

VEILIGE RUIMTES: Jongmense soek na ʼn ruimte waar hulle eie reis as eg gerespekteer sal word, waar hulle insette, insigte en ontdekkings as waardevol geag word, en waar hulle genooi word om aan die reis deel te neem. Dit is dan ook waar die kerk vandag die grootste kritiek ontvang. Mense ervaar dat die kerk te maklik oordeel, nie na ander luister nie en eksklusief in die samelewing optree. Die kerk se rol is om ’n veilige ruimte te skep waar jongmense hulle vrae kan vra sonder om te vinnig antwoorde te kry. Die kerk moet jongmense eerder help om te ontdek, te groei en prosesse te respekteer. Jongmense moet die kerk ervaar as ʼn plek waar hulle nie geoordeel word weens hulle vrae en soeke nie, maar bemoedig en gerespekteer word vir die ontdekkings wat hulle reeds gemaak het, en waar hulle toegelaat word om self ’n bydrae te lewer tot die kerk se groei in insig en begrip. “Ons leer mekaar” Te lank is geloofsgroei gedefinieer as ’n proses van “ek leer jou”. Vandag word daar al hoe meer waarde geheg aan elke mens se persoonlike ontdekkings en insigte. “Ons leer mekaar” word al hoe meer gesien as die beste manier om in ons geloof te groei.

SAAM OP REIS: Hoe lyk die gemeenskap waarin voortdurende geloofsgroei as ’n karaktereienskap van geloof aanvaar word? Dit is ’n veilige plek waar elke lidmaat se insette gewaardeer en gerespekteer word as ’n belangrike bron van ontdekking. Dit is ’n ruimte waar elkeen se deelname gewaardeer en verwelkom word, en waar daar nie verwag word dat almal bloot moet instem en saamstem nie. Dit is ʼn ruimte waar vrae belangriker is as antwoorde, waar respek gemeet word aan die vermoë om te luister en ʼn opregte poging om te verstaan.
Elke mens se individualiteit is ’n voorvereiste vir ware gemeenskap, maar dan ʼn gemeenskap wat nie meer gedefinieer word as ’n groep wat bloot saamstem en altyd eenders dink nie, maar as ʼn groep wat saam op reis is om saam te ontdek. Dit is ’n ontdekkingstog waarin elkeen ’n unieke reisiger is. Kategese kan aan hierdie reisgenote ’n bron bied waaruit hulle verskeie ervarings en ontdekkings van die verlede kan put en benut, en dit dan in hulle lewe kan toepas en aanpas. Kategese kan die rykdom van die geloofsreis van ander gelowiges oopbreek vir vandag se reisigers om hulle op hulle eie pad te bemoedig, te ondersteun en aan te moedig.

DIE ROL VAN DIE KATEGEET OF GROEPLEIER: In gemeentes staan die kategese hoofsaaklik op drie pilare: die ouers se betrokkenheid by hulle kinders, die kategeseproduk wat gebruik word, en die kategeet of groepleier. Hierdie pakket is vir die kategeet of groepleier saamgestel. Dit bevat die volgende:

· ’n DVD, ’n CD en hierdie handleiding. Op die DVD en CD word vier temas bespreek wat relevant is vir elke leraar, kategeet, groepleier, jeugleier en jeugwerker.
· ʼn videosnit vir elke tema (op die DVD). Dit kan in ’n grootgroep by die kerk gekyk word, of elke kategeet of groepleier kan dit by die huis kyk.
· klanksnitte vir elke tema (op die CD). Die kategeet of groepleier kan hierna luister, selfs in die motor. Grootgroepe kan ook saam na die CD luister voordat hulle oor die tema gesels.
· die handleiding. Dit kan tydens die aanbieding gebruik word. Vir elke tema is daar ’n les wat saam met die DVD en die CD gaan. Dit bied aan kategete die geleentheid om saam oor ’n spesifieke tema te gesels en by mekaar te leer.

INHOUD
Die temas
1. Verhoudings – Hoe lyk die verhouding tussen jou en die jongmense wat aan jou toevertrou is? Wat kan die uitkoms van ’n goeie verhouding tussen jou en hulle wees?
2. Vrae – Almal vra vrae. Jy moet voorbereid wees daarop. Hoe hanteer jy moeilike vrae?
3. Groeipyne – Verskillende ouderdomme moet verskillend hanteer word. Ons kyk hier na die verskillende ontwikkelingsfases.
4. Issues – Jongmense het verskillende probleme of issues wat oor hulle pad kom en wat hulle moet hanteer. Hoe kan jy hulle daarmee help?

SKRYWERS
Johan Gerber, Nicole Hamann, Marcus Marinus, Koos Nel, Jaco Schoeman, Wynand van Niekerk. Al die skrywers het ervaring van jeugwerk.